Филянин:

P.Filianin, K. Blaum, S.A. Eliseev, L. Gastaldo, Yu.N. Novikov, V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn, J. Vergados J. Phys. G 41, 095004 (2014).
D. A. Nesterenko, S. Eliseev, K. Blaum, M. Block, S. Chenmarev, A. D¨orr, C. Droese, E. Filianin, M. Goncharov, E. Minaya Ramirez, Yu. N. Novikov, L. Schweikhard, and V. V. Simon Physical Review C 90, ...