2015:

S.-A. Siegfried, E. V. Altynbaev, N. M. Chubova, V. Dyadkin, D. Chernyshov, E. V. Moskvin, D. Menzel, A. Heinemann, A. Schreyer, and S. V. Grigoriev Phys. Rev. B 91, 184406 (2015)  ...
А. А. Быков, Ю. О. Четвериков, А. Н. Пирогов, С. В. Григорьев Письма в ЖЭТФ, том 101, вып. 10, с. 777 – 780 (2015)  ...
V. Dyadkin, F. Mushenok, A. Bosak, D. Menzel, S. Grigoriev, P. Pattison, and D. Chernyshov Phys. Rev. B 91 (2015) 184205  ...
S. V. Grigoriev, A. S. Sukhanov, and S. V. Maleyev Phys. Rev. B 91 (2015) 224429  ...
V. Ukleev, R. Moubah, D. Baranov, S. V. Gastev, B. Krichevtsov, E. Velichko, N. Kulesh, Yu. Chetverikov, S. V. Grigoriev Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28, Issue 12 (2015), ...
V.V. Glushkov, I.I. Lobanova, V.Yu. Ivanov, V.V. Voronov, V.A. Dyadkin, N.M. Chubova, S.V. Grigoriev, and S.V. Demishev Phys.Rev.Lett 115, 256601 (2015)  ...
S.V. Grigoriev, A. S. Sukhanov, E. V. Altynbaev, S.-A. Siegfried, A. Heinemann, P. Kizhe, and S. V. Maleyev Phys. Rev. B 92, 220415(R) (2015). DOI:10.1103/PhysRevB.92.220415  ...