2014 Spectroscopy of exotic states of 13C

A.S. Demyanova, A.N. Danilov, S.V. Dmitriev, A.A. Ogloblin, T.L. Belyaeva, N. Burtebaev, P. Drobyshev, S.A. Goncharov, Yu.B. Gurov, P. Heikkinen, R. Julin, S.V. Khlebnikov, V.A. Maslov, N. Nassurlla, Yu.E. Penionzhkevich, Yu.G. Sobolev, W. Trzaska, G.P. Tyurin, V.I. Zherebchevskii

EPJ Web of Conferences, 66, 02027 (2014)

DOI: 10.1051/ epjconf/ 20146602027